Privacy Policy (politykia prywatności)

Your privacy is extremely important. This Policy explains when and why we collect personal information about people who visit our website, how we use it and keep it secure. By using our service and by visiting this website, you agree to be bound by the terms and conditions of this Privacy Policy.

Twoja prywatność jest bardzo ważna. Polityka ta wyjaśnia, kiedy i dlaczego zbieramy dane osobowe o osobach, które odwiedzają naszą stronę internetową, jak je wykorzystujemy i trzymajmy w bezpieczenstwie. Z pomocą naszego serwisu, odwiedzając tę stronę, zgadzasz się z warunkami niniejszej polityki prywatności.​

Information We Collect from You
We do not collect personally identifiable information about you except when you specifically provide such information on a voluntary basis. For example, when you send request to us, we ask for the basics, including your name, email address, phone number, your location and wedding date. We may also collect details about your wedding such as reception venue or the wedding style. For all website visitors we may automatically collect certain information such as IP addresses, browser type, domain names, access times, duration of visit, referring URL, platform, new/repeat information, time-stamp and exit page information. We use this data for statistical purposes so that we may analyze trends and performances over time.
 

Informacje, które zbieramy od Ciebie

Nie zbieramy danych osobowych, za wyjątkiem, gdy zdecydujesz te informacje na zasadzie dobrowolności. Na przykład, kiedy wysłać zapytanie do nas, prosimy o podstawy, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, lokalizacja i data ślubu. Możemy również zbierać informacje na temat ślubu, takie jak miejsce do przyjmowania gości lub styl ślubu. Dla wszystkich odwiedzających strone możemy automatycznie zbierać pewne informacje, takie jak adres IP, typ przeglądarki, domen, czasy dostępu, czas trwania sesji, przejścia na linki, platforma, nowe/powtarzanie informacji, znaczniki czasu i wyjście stronie informacyjnej. Wykorzystujemy te informacje do celów statystycznych, tak, że możemy analizować trendy i widoki z upływem czasu.Log Data
When you use Nataly-Photo.com, our servers record information (“log data”), including information that your browser automatically sends whenever you visit a website, or that your mobile app automatically sends when you’re using it. This log data includes your Internet Protocol address, searches, browser type and settings, the date and time of your request, cookie data and device data. 
 

Dane Dziennika

Podczas korzystania z Nataly-Photo.com nasze serwery rejestrują informacje ("dane dziennika"), w tym informacje, które przeglądarka automatycznie wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową lub mobilną aplikację automatycznie wysyła, gdy używasz go. To dane czasopismo zawiera adres protokołu Internetowego, poszukiwania, Typ przeglądarki i jej ustawień, datę i godzinę żądania, plików cookie i danych urządzenia.Cookies
Cookies are small text files that are stored on your computer, tablet or smartphone at the time when you visit various websites on the Internet. Cookies usually contain the name of the website and a randomly generated unique number that identifies your browser, from which comes the connection to the website.
We also use cookies to store information about visitors’ preferences, to record user-specific information on which pages the site visitor accesses or visits, and to personalize or customize our web page content based on visitors’ browser type or other information that the visitor sends via their browser. If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options.


Cookies are used to:

1. create statistics that help to understand how users use websites, which allows improvement of their structure and content,
2. maintain user session service with which the user does not need to re-enter the name of the site

3. within the site we may use following types of cookies:

- "essential" cookies, allowing the use of services provided through the website, for example cookies used for services that require authentication within the service,
- cookies that serve to ensure safety, e.g. used to detect abuses in the field of authentication within the website,
- cookies to collect information about the use of the web site

- in many cases, software for browsing the web (browser) by default allows storage of cookies on the user's computer. Website users may at any time change the cookies settings. These settings can be modified in such a way as to block the automatic handling of cookies in your browser settings or inform about them each time you log in the device of the website user. Detailed information about possibilities and ways of handling cookies is available in software settings (browser). If you do not change the settings of cookies means that they will be placed in the end device of the user, and thus we will store information in the user's device and to access this information.
To disable the option of accepting cookies you still can read or watch content on the page Nataly-Photo.com.


How to disable cookies in the browser ?

 

Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer
 

Ciasteczka

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas, gdy odwiedzisz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Wykorzystujemy pliki cookie do przechowywania informacji o preferencje odwiedzających, dla konkretnego użytkownika do zapisu informacji na jakie strony serwisu użytkownik otrzymuje dostęp zeby spersonalizować lub dostosować nasze strony www w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających lub innych informacji, które użytkownik wysyła za pośrednictwem przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć cookies, możesz zrobić to poprzez swoje indywidualne ustawienia przeglądarki.
 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
2. utrzymania sesji użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik nie musi ponownie wpisywać nazwe strony,

3. w ramach serwisu internetowego  możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

- "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
- pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

- w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie Nataly-Photo.com.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer


Third Party Privacy Policies
We also use third-party service providers to help us gather and analyze information about our customers such as Google Analytics. Here you may check Google Analytics Privacy Policy.  According to our personal  settings on Google Analytics  retention period is 14 months. When data reaches the end of the retention period, it is deleted automatically on a monthly basis. We restrict these service providers from using your information in any manner, other than to help us provide you with the products and services available on our website. Nataly-Photo is the sole owner of the information collected on this website. Also we use Pinterest features such as “Save” or "Pin it" button. They also collect log data from our web site. Here you may check Pinterest Privacy Policy. And we also use Facebook comments plugin to get feedback from you on our blog. Please check the privacy policy of Facebook, if you need More information.
 

Polityka Prywatności Strony Trzeciej

Używamy również innych dostawców usług, aby pomóc nam zbierać i analizować informacje o klientach, tak jak Google analytics. Tutaj można zapoznać się z polityką prywatności Google analytics. Według naszych osobistych ustawień na okres przechowywania w Google Analytics - jest to 14 miesięcy. Gdy dane osiągna koniec okresu przechowywania, sa usuwane automatycznie na bazie miesięcznej. Ograniczamy te dostawcy usług, korzystać z informacji w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem pomóc nam zapewnić państwu produkty i usługi dostępne na naszej stronie internetowej. Nataly-Photo.com jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Również używamy Pinterest funkcje, takie jak przycisk "zapisz" lub "przypiąć". Oni też zbierają dane dziennika z naszej strony internetowej. Tutaj można zapoznać się z polityką prywatności Pinterest. A także używamy komentarze Facebook plugin, aby otrzymywać informacje zwrotne od Was na naszym blogu. Proszę, sprawdź politykę prywatności Facebook, jeśli potrzebujesz Więcej informacji.How Your Information Is Used

We will use any information that you provide to:

1. Carry out any obligations arising from any contracts entered into by you and Nataly-Photo.
2. Seek your reviews and comments on the services we provide.
3. Notify you of any information, pricing, available dates or any changes to our services.

We hold your personal information (such as email address, name, location, date of wedding etc.) on our systems (Gmail service) for as long as is necessary for the relevant activity, or as long as is set out in any relevant contract you hold with us. Here you may check Gmail Serwice Privacy Policy.
 

Jak wykorzystujemy informacje  o Twoich danych osobowych

Będziemy korzystać z informacji, które podajesz:

1. Do przeprowadzenia jakichkolwiek zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych przez Ciebie i Nataly-Photo.com.

2. Do otrzymania od Ciebie opinii i komentarze na temat usług, które oferujemy.

3. Aby powiadomić Ci o wszelkie informacje, ceny, dostępne terminy lub o jakichkolwiek zmianach w naszych usługach.

Przechowujemy Twoje dane osobowe (takie jak adres e-mail, imię, miejsce, datę ślubu, itp.) w naszych systemach (Gmail), tak długo, jak jest to konieczne w celu świadczenia usługi, lub tak długo, jak określono w umowie zawartej przez Ciebie i Nataly-Photo.com. Tutaj możesz sprawdzić politykę prywatności serwisu Gmail.


Who has access to your information?

The only person who has any access to any information which is collected through my website Nataly-Photo.com or any other communications is Natalia Onyshchenko Photography, and of this information:

I will not sell or rent your information to any third parties.
I will not share your information with third parties for any marketing purposes. 


Kto ma dostęp do informacji?

Jedyną osobą, która ma dostęp do wszelkich informacji uzyskanych przez stronę Nataly-Photo.com jest Natalia Onyshchenko Photography, i ta informacja:

Nie będzie sprzedana ani przekazywana osobom trzecim.

Nie będzie sprzedana ani przekazywana osobom trzecim do celów marketingowych.
 

Direct Marketing

Nataly-Photo.com does not generate a newsletter, offer any subscriptions and does not generate bulk or direct mail shots for marketing. If we contact you, it will be about an enquiry you have made or any photographic services we have agreed upon. All communications will be  sent directly from me to you.
 

Marketing Bezpośredni

Nataly-Photo.com nie tworzy e-mail biuletyn, żadnych subskrypcji i nie uzywa  bezpośrednio e-mail marketingu. Jeśli skontaktujemy się z tobą, to będzie to w sprawie usług fotograficznych, które zawarliśmy. Wszystkie wiadomości zostaną wysłane bezpośrednio ode mnie do ciebie.Consent
By using our website, you hereby consent to our terms and conditions of use, and our privacy policy. This page was last updated on May 18, 2018.


Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszymi warunkami użytkowania i polityką prywatności. Ta strona ostatnio została zaktualizowana 18 maja 2018 roku.If you have questions or concerns regarding your privacy or security on our website, feel free to contact us by email natasphoto@gmail.com

Jeśli masz pytania lub problemy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, nie wahaj się z nami skontaktować przez e-mail natasphoto@gmail.com